Statut klubu
Statut Vokál Klubu SONS

Článek I: Charakteristika a cíle Klubu

Vokál klub SONS je zájmovým klubem z celorepublikovou gescí, působícím v rámci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Sídlo Klubu je na adrese: SONS -Vokál klub , Krakovská 21, 110 00, Praha 1. Cílem jeho členů je:
a) na zájmové úrovni provozovat sborový zpěv;
b) účastí na festivalech, soutěžích apod. i pořádáním samostatných vystoupení ukazovat (zdravé) i zrakově postižené veřejnosti, že i slabozraký a nevidomý člověk může mít hodnotné kulturní zájmy;
c) nabízet zrakově postiženým a jejich přátelům a příznivcům smysluplné naplnění volného času.


Článek II.: Členství v Klubu a členské příspěvky

Členem Vokál klubu SONS může být nevidomá nebo slabozraká osoba starší 15 let i přátelé a rodinní příslušníci zrakově postižených osob. Členství není vázáno na členství v oblastních odbočkách SONS. Přijetí každého člena schvaluje Klubová rada (viz Článek III.). Řádným členem Klubu se zájemce o členství stává po zaplacení členského příspěvku. Jako doklad o členství slouží doklad o zaplacení členského příspěvku. Členský příspěvek je nutno zaplatit nejpozději do konce I. čtvrtletí příslušného kalendářního roku. Členství zaniká v případě:
- více než 12měsíční nezdůvodněnou neúčastí na akcích Klubu;
- neplacením členských příspěvků;
- rozhodnutím Klubové rady v případě, že člen neplní povinnosti vyplývající z tohoto statutu nebo svým jednáním poškozuje dobré jméno Klubu a SONS;
- úmrtím člena.


Článek III.: Struktura Vokál klubu

1. Členské shromáždění
Nejvyšším orgánem Vokál klubu SONS je členské shromáždění, které musí proběhnout nejméně jednou ročně. Členské shromáždění svolává předseda, místo-předseda nebo klubová rada, v případě dlouhodobé nefunkčnosti Klubu a jeho orgánů přechází tato povinnost na Republikovou radu SONS.

Členské shromáždění projednává a schvaluje zejména:
a) statut klubu (a změny tohoto statutu), jež nabývá platnosti po schválení Republikovou radou SONS;
b) zprávu o činnosti Klubu předkládanou Klubovou radou;
c) zprávu o hospodaření Klubu předkládanou Klubovou radou;
d) plán činnosti Klubu na následující rok;
e) výši členského příspěvku.

Členské shromáždění volí: a) pětičlennou Klubovou radu na čtyřleté funkční období; b) revizora účtu na čtyřleté funkční období; c) delegáta zastupujícího Klub na celostátním shromáždění SONS. d) Členské shromáždění je usnášeníschopné, jsou-li přítomny minimálně 2/3 řádných členů Klubu. e) Rozhodnutí členského shromáždění nabývají platnosti, vyjádří-li s rozhodnutí